Salgs – og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Lund Hjemmesiders, CVR-nummer 37891762

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Lund Hjemmesiders tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter og ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”).

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Produkter og ydelser

3.1 Produkter. Produkter, som Lund Hjemmesider sælger og leverer til kunden, overholder dansk lovgivning ved leveringen. Hvis kunden har sendt materiale som er ulovligt, for eksempel billeder som kunden ikke har rettighederne til, er Lund Hjemmesider ikke ansvarlig herfor.

3.2 Ydelser. Tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter ydelser udføres korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger Lund Hjemmesiders gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Lund Hjemmesider bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter og tilknyttede ydelser senest 30 dage efter fakturaens datering, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 4 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

6.2 Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter og/eller tilknyttede ydelser til Virksomheden skriftligt.

6.3 Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

6.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

6.5 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Immaterielle rettigheder

7.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

8. Fortrolighed

8.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

8.2 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 8.1, gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

9. Link

9.1 Link. Ved bekræftelse af en aftale mellem Lund Hjemmesider og kunden, giver kunden samtidig Lund Hjemmesider lov til at tilføje følgende i bunden af kundes hjemmeside: Designet af: Lund Hjemmesider.

10. Fortrydelsesret

10.1 Fortrydelsesret. Ved bekræftelse af en aftale mellem Lund Hjemmesider og kunden, har kunden ingen fortrydelsesret

10.2 Opsigelse af samarbejde. Hvis kunden ønsker at samarbejdet skal stoppe efter at en aftale er indgået og bekræftet mellem Lund Hjemmesider og kunden, er kunden forpligtet til at betale 50% af den aftalte pris, for den tid, som Lund Hjemmesider, har brugt på at udarbejde produktet/ydelsen.

11. Endeligt produkt/ydelse

11.1 Gennemgang af siden. Ved levering af produkter/ydelser, skal kunden kigge disse igennem, og straks meddele Lund Hjemmesider, hvis der er mangler eller fejl. Hvis dette ikke meddeles til Lund Hjemmesider inden 30 dage efter leveringsdatoen, er Lund Hjemmesider ikke forpligtet til at udbede disse fejl/mangler.